Cross Bieg z przeszkodami 2022 – Regulamin

Regulamin biegu dla dzieci z przeszkodami
podczas
„KOBOLD CROSS 2022”

1. Termin zawodów: 15.10.2022 (sobota) godz.12.00-14.30

2. Miejsce: Teren za OSP Stara Kamienica, wokół Zamku w Starej Kamienicy

3. Organizator, prowadzenie i obsługa zawodów: Fundacja Rozwoju Regionalnego KOBOLD, Jacek Gajda tel. 503750626, Gmina Stara Kamienica,

4. Zgłoszenia i zapisy: elektroniczne do dnia 13.10.2022 oraz w dniu zawodów w godz. 10.00-11.15. Organizator zapewnia pakiety startowe dla pierwszych 70 osób. Obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszeń elektronicznych.

5. Uczestnictwo:

  • Uczestnikiem może być dziecko, które zostanie zgłoszone przez rodzica lub prawnego opiekuna, który wyrazi pisemną zgodę na udział dziecka w zawodach, wraz z podpisem potwierdzającym akceptację niniejszego regulaminu oraz będzie sprawował opiekę nad dzieckiem podczas trwania zawodów. Równocześnie rodzic/opiekun prawny zgłaszający dziecko do wyścigu oświadcza, iż nie będzie rościł w stosunku do organizatora żadnych pretensji, ani praw w związku z udziałem dziecka w zawodach dla dzieci, w tym na skutek ewentualnych kolizji i wypadków, w następstwie których nastąpił uszczerbek na zdrowiu dziecka.
  • W wyścigach prawo startu mają dziewczęta i chłopcy w kategoriach wiekowych: od 2 – 13 lat
  • Uczestników mogą zgłaszać przedstawiciele szkoły, przedszkola lub rodzice. Każdy uczestnik musi posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach. Wzór zgody dostępny na stronie internetowej Organizatora i w dniu wyścigu w punkcie zapisów.
  • Udział w zawodach jest bezpłatny.
  • Każdy uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność. Organizator jest wyłączony z odpowiedzialności za szkody powstałe podczas biegu. Uczestnicy powinni posiadać ważną polisę ubezpieczeniową lub korzystać z innej formy ubezpieczenia NWW.
  • Opiekun prawny przed biegiem podpisuje oświadczenie o braku przeciwwskazań do wzięcia udziału w biegu wraz z wyłączeniem odpowiedzialności za ew. szkody poniesione na uczestniku.
  • Każdy uczestnik otrzymuje medal, dyplom oraz gadżety sponsorskie. Bieg jest pozbawiony elementu rywalizacji. Obowiązują zasady fair play. Opiekunowie w wyjątkowych przypadkach mogą wspomóc uczestnika, gdy ten nie radzi sobie z przeszkodą.
  • Zabrania się przeszkadzania innym uczestnikom w pokonywaniu przeszkód zarówno przez uczestników jak i opiekunów pod groźbą dyskwalifikacji uczestnika.
  • Obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom Organizatora wyścigu i sędziego zawodów.

6. Biuro zawodów

Czynne będzie w dniu startu od godziny 10.00-15.00. Weryfikacja uczestników będzie się odbywała na podstawie dokumentów /legitymacji szkolnych, oświadczeń rodziców/ okazywanych Komisji Sędziowskiej. Odprawa techniczna będzie się odbywać na 15 minut przed startem 1 kategorii. 

7. Sposób przeprowadzania wyścigu

Wyścigi będą rozegrane na trasie zamkniętej, ustawionej przez organizatora, na drodze asfaltowej i szutrowej oraz trawie. Na trasie ustawionych będzie od kilku do kilkudziesięciu przeszkód w zależności od kategorii wiekowej.

8. Dystanse około 200 m, 500 m, 1000 m. Podane dystanse są orientacyjne. Dokładne dane zostaną przekazane na odprawie technicznej przed  startem każdej kategorii.

9. Pomoc techniczna

Pomoc techniczna dozwolona będzie w wyznaczonym punkcie w okolicach startu i mety. Dopuszcza się pomoc opiekunów na trasie w najmłodszych kategoriach wiekowych. Z zastrzeżeniem startu z linii za zawodnikami samodzielnie startującymi oraz przestrzegania pierwszeństwa na całej trasie dla zawodników samodzielnych.

10. Nagrody

Organizator zapewnia nagrody rzeczowe w postaci pakietu startowego dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg w poszczególnych kategoriach wiekowych.

11. Zasady bezpieczeństwa

Na trasie obowiązuje ruch w jednym kierunku. W trakcie trwania zawodów obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na trasę dla osób niebiorących udziału w starcie.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego regulaminu w zależności od potrzeb oraz wymogów dotyczących bezpieczeństwa imprezy sportowej.

13. Odpowiedzialność

Pełną odpowiedzialność za dzieci ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, którzy wypełniają w dniu zawodów formularz zgłoszeniowy, podpisując jednocześnie zgodę, iż każde dziecko startuje na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego dziecko do zawodów. W trakcie uczestnictwa dziecka w wyścigu rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest pozostać w pobliżu trasy wyścigu, nie na trasie wyścigu. Na starcie powinni znajdować się tylko dzieci uczestniczące w zawodach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia rowerów powstałe podczas wyścigu. Rodzic / prawny opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z powyższym regulaminem zawodów.

14. Dane osobowe:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu z przeszkodami w ramach ,,Kobold Cross 2022” w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) jest Fundacja Rozwoju Regionalnego ,,Kobold” z siedzibą w Małej Kamienicy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w w/w imprezie sportowej. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją w/w biegu, także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej ich organizacji.

15. RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Fundacja Rozwoju Regionalnego Kobold (Organizator imprezy) z siedzibą w Małej Kamienicy 53, 58-512 Stara Kamienica, NIP: 611-273-00-95. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail, telefonicznie pod numerem lub pisemnie na adres siedziby.
2. Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu:
* promocyjnym zawodów Kobold Cross 2022
* informacyjnym (informacje o zawodach, wyniki itp.) wyłącznie poprzez podany w formularzu zgłoszeń adres e-mail
* archiwalnych
* innych koniecznych do sprawnego przeprowadzenia zawodów
3. Pani/Pana numer telefonu podany w formularzu zgłoszeń zostanie użyty wyłącznie w przypadku konieczności kontaktu przed lub podczas zawodów
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
6. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania czynności związanych z imprezą sportową.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.